Projekti

KLASA: 351-01/15-01/01

URBROJ: 2109/12—01-16-25

Nedelišće, 07.03.2016.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi – pročišćeni tekst- ( Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 40. Statuta Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14) i članka 13. Pravilnika za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Nedelišće u sklopu projekta „Zelena agenda/Plan zelenog djelovanja, načelnik Općine Nedelišće donosi

 

ZAKLJUČAK

Na prijedlog Odbora za provedbu plana zelenog djelovanja u Općini Nedelišće prihvaćaju se slijedeći projekti:

R.br.  Projekt Predlagatelj  Vrijednost  Traženo  Odobreno 
 1.  Uređenje tri zelena trokuta Udruga žena Pretetinec  15.000,00 kn 15.000,00 kn 10.000,00 kn
2.  Stara Drava- prirodne vrijednosti starog toka Drave u Općini Nedelišće Međimurska priroda, Javna ustanova za zaštitu prirode, Križovec  18.200,00 kn 9.300,00 kn 5.000,00 kn
3.  Zaštita žaba od stradavanja na prometnicama Ekološka udruga „Platana“ Nedelišće 17.000,00 kn 9.900,00 kn 2.000,00 kn
4.  Pošumljavanje III. Zaštitne zone vodocrpilišta, dosadnje uništenih sadnica i pošumljavanje oko lovačkog doma Lovačko društvo „Fazan“ 60.000,00 kn 20.000,00 kn 10.000,00 kn
5.  Muzej prve hrvatske pruge Udruga „Međimurska gruda“, Dunjkovec 5.000,00 kn 5.000,00 kn 3.000,00 kn
6.  Uređenje okoliša vatrogasnog doma DVD Macinec 20.000,00 kn 15.000,00 kn 10.000,00 kn
7.  Uređenje zelene površine u Paragu VMO Parag 2.500,00 kn 1.500,00 kn 2.000,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne prihvaćaju se projekti:

R.br.  Projekt  Predlagatelj 
 1.  Uređenje i opremanje dječjeg i sportskog parka  VMO Pretetinec
 2.  Nastavak uređenja prostora oko kapelice VMO Črečan

 

 

 

Projekti nisu odobreni jer se u naselju Pretetinec i Črečan izvodi kanalizacija tako da će se zelene površine uređivati po završetku radova. 

Za realizaciju projekata u 2016. godini odobreno je ukupno 42.000,00 kuna.

  

NAČELNIK

Darko Dania


NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE NEDELIŠĆE